Om när gruvan öppnar

När ska gruvan vara igång?
Om allt går som det ska planerar vi att öppna gruvan i sommar, alltså 2018. Vi har redan nu påbörjat arbeten för återuppstarten och arbetar intensivt med att få igång maskineriet igen – hela vägen från gruvan till våra slutkunder på världsmarknaden.

 

Om bolaget

Var kommer ni ha ert huvudkontor?
Vårt huvudkontor finns på gruvområdet i Kaunisvaara och därutöver har vi ett litet administrativt kontor i Luleå.

Vilka är ägare i bolaget?
Bolaget ägs av en grupp (ett 80-tal) framför allt svenska investerare.

 

Om rekrytering

Hur många ska ni anställa i Kaunis Iron?
Inom bolaget Kaunis Iron kommer vi när vi är i full produktion att vara 30 – 40 anställda, främst inom kritiska administrativa funktioner som planering, miljö, marknad och ekonomi. Övriga kommer att vara anställda av underentreprenörer. Vi ser att det finns ett stort lokalt engagemang och intresse av vår planerade verksamhet och också av att få vara delaktig i detta. Våra underentreprenörer kommer att vara en viktig del i detta.

 

Hur söker man jobb hos er?
Vi annonserar ut alla våra tjänster på vår webbplats, på sociala medier och på Platsbanken. Håll utkik där efter spännande jobb hos oss!
Hur kommenterar ni påståendet att gruvan kommer att vara en så kallad ”konjunkturgruva med osäkra anställningar”?
Kaunis Iron kommer att teckna kollektivavtal med Gruvornas Arbetsgivarförbund och förbinder sig då på samma sätt som alla andra bolag att förhålla sig till gällande avtal. Det innebär att våra anställda har anställningar på samma villkor som hos andra kollektivanslutna arbetsgivare. Vi kommer också att ställa krav att våra underentreprenörer är anslutna till gällande gruvkollektivavtal. Kaunis Iron har byggt en modell som minimerar risken att gruvan läggs ned vilket säkerställer arbeten i Pajala över lång tid framöver. I händelse av en djup lågkonjunktur måste Kaunis Iron, precis som alla andra bolag, parera en sådan situation vilket vi löst med en pausfunktion för att långsiktigt säkerställa arbeten.

 

Om produktion

Hur mycket malm finns det? Hur länge räcker det?
Utifrån nuvarande beräkningar planerar vi för brytning i Tapuli cirka 10 års tid. Givet planerad produktionstakt och den information vi idag har om mineraliseringar i kringliggande fyndigheter känner vi en trygghet att kunna verka i området en lång tid framöver.

Hur ser ni på riskerna med sandmagasinet?
Vi bedömer dem som hanterbara, det är också en del i det förbättringsarbete vi planerar för. I grunden är vi trygga med det.

Vilka entreprenörer kommer ni att anlita för driften?
Vi är nu i slutläget av förhandlingarna med tilltänkta entreprenörer. Så snart avtal är tecknade kommer vi att gå ut med information om detta på vår webbplats.

Stämmer det att lastbilstransporterna på väg är olagliga?
Vid uppstarten av verksamheten kommer vi att nyttja samma transportlösning som tidigare utövare.
Frågan om transporternas förhållande till gällande tillstånd har tidigare varit föremål för diskussion och har även prövats av åklagare som 2016 beslutat att skriva av den av länsstyrelsen gjorda åtalsanmälan. I sitt beslut skriver åklagaren följande:
”Transporterna kan inte anses ha en sådan anknytning till gruvindustrin att bolaget genom att välja en annan transportlösning än vad som uppgetts under ansökningsförfarandet därmed har brutit mot villkor 1, se NJA 2004 s 421.” Frågan om vägtransporternas förhållande till gällande tillstånd är därmed enligt vår uppfattning avgjord. Eventuella störningar vid själva utförandet av de framtida transporterna vid en återuppstart är en mycket viktig fråga där vi avser att vidta alla rimliga åtgärder för att minimera störningarna. För oss är säkerheten på vägarna en viktig fråga!
Ni har sagt att ni ska kunna pausa produktionen om priserna blir för låga. Vad innebär det?
Vi har redan i avtalsförhandlingarna med leverantörer förhandlat fram en kommersiell lösning där vi under vissa kritiska perioder kan pausa produktionen om lönsamheten skulle bli för dålig. Genom detta kommer vi även att säkerställa efterlevnaden av kontrakten efter en paus dvs när vi startar upp produktionen igen. Vi tror att det här en viktig del i att trygga en långsiktigt hållbar gruvverksamhet i Pajala.

 

Om miljö

Hur är vattenkvaliteten på det vatten som släpps ut i Muonio älv? Hur garanterar ni att det inte är giftigt?
Allt vatten som pumpas från gruvan går via ett klarningsmagasin. Provtagning sker enligt ett av länsstyrelsen godkänt kontrollprogram vid flera ställen för att säkerställa dess kvalitet. Vi tar även prov uppströms och nerströms utsläppspunkten i Muonio älv för att tillförsäkra att ingen påverkan sker på recipienten. Vid lågvattenflöden i älven uppgår den mängd vatten som släpps ut från verksamheten till maximalt ca 0,5 procent av det totala flödet i älven och vid högvattenflöden är mängden 0,2 promille.
Genomförda provtagningar visar att vattnet håller en god kvalitet och att inga nivåer överskrids, med andra ord är det ett rent vatten som släpps ut. Alla resultat redovisas årligen i en miljörapport som lämnas in till länsstyrelsen och finns där tillgänglig för allmänheten.
Hur har ni tänkt hantera den grundvattenavsänkning som skett i myren runt dagbrottet?
När det gäller grundvattenavsänkningen i våtmarksområdet Kokkovuoma kan vi konstatera att det fortfarande behövs fortsatta utredningar för klargöra det eventuella behovet av åtgärder, om det finns tekniska åtgärder som kan vidtas eller om ambitionerna istället bör inriktas på att kompensera för effekterna på annat sätt.
Detta är emellertid frågor som enligt vår uppfattning lämpligast prövas i sin helhet inom ramen för kommande ansökan om ett nytt tillstånd enligt miljöbalken.

 

Om samhällsengagemang

Hur kommer Kaunis Irons engagemang i samhällsfrågor se ut? Hur ska till exempel boende lösas? Ska Pajala kommun fixa det?
Vi vill självklart vara en aktiv part med Pajala kommun i kommunens samhällsbyggande i delar som vi kan hjälpa till med.