Integritetsskyddspolicy

Din integritet är viktig för Kaunis Iron. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet samt att inte behandla personuppgifter längre än nödvändigt. Vi har alltid laglig grund för vår behandling. Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser enligt lag eller avtal. Vi kan även behandla dina personuppgifter med stöd av ett berättigat intresse i syfte att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att utföra kund- och marknadsanalyser. Vi behandlar ofta följande personuppgifter:

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Titel
  • IP-adress

Vi uppdaterar kontinuerligt våra rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt och för att all behandling ska ske i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part säkerställer vi att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Kaunis Iron ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter och ser till att dina rättigheter tas tillvara. Om du vill att vi raderar dina personuppgifter eller om du har några frågor angående Kaunis Irons behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Sara Stridsman. En komplett förteckning över dina rättigheter avseende behandlingen av personuppgifter finns tillgänglig på Datainspektionens hemsida, www.datainspektionen.se.