Extra bolagsstämma 2021

Kallelse till extra bolagsstämma i Kaunis Holding AB
Aktieägarna i Kaunis Holding AB, org. nr 559106-4802, (”Kaunis”) kallas härmed till ex-tra bolagsstämma tisdagen den 28 september 2021 kl. 13.00 i Carnegie Investment Bank AB:s lokaler på Regeringsgatan 56 i Stockholm.

 

Information med anledning av coronaviruset
Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset, har sty-relsen beslutat att begränsa planerade anföranden till ett minimum och att ingen förtäring kommer att serveras. Fysiskt deltagande av styrelseledamöter, bolagsledning och eventu-ella icke-aktieägare kommer att begränsas, och målsättningen är att den extra bolagsstäm-man blir kort och effektiv för att minska risken för smittspridning.
Med anledning av ovan uppmanas aktieägare att inte delta fysiskt vid den extra bolags-stämman, utan istället delta via Microsoft Teams. Detta gäller i synnerhet för aktieägare som påvisar sjukdomssymptom, nyligen har vistats i ett område med smittspridning eller tillhör en riskgrupp. Se nedan under ”Ombud och deltagande via Microsoft Teams” för vi-dare information om möjligheterna att delta vid stämman utan fysisk närvaro.

 

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta på den extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 20 september 2021, dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 22 september 2021. Aktieägare får ha med sig högst två biträden, dock endast om sådana biträden anmälts senast nämnda tidpunkt.

 

Anmälan ska göras per e-post till gustav.johansson@setterwalls.se eller per post till Setterwalls Advokatbyrå, Att: Gustav Johansson, Box 4501, 203 20 Malmö. Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges.’

 

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistre-rade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn (s.k. rösträttsregistrering). Rösträttsre-gistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB sen-ast onsdagen den 22 september 2021. Aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste följaktligen underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

 

Ombud och deltagande via Microsoft Teams
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet tillhandahålla en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om full-makten utfärdats av en juridisk person ska ombudet även tillhandahålla aktuellt registre-ringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen.
För att underlätta inregistrering bör fullmakt och behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Kallelse och fullmaktsformulär hålls tillgängliga på bolagets hemsida
(www.kaunisiron.se) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger
sin adress.

 

Som nämnts ovan uppmanas aktieägare att delta digitalt vid den extra bolagsstämman via
Microsoft Teams. Inbjudan med länk till sådant Microsoft Teams-möte kommer att
skickas ut till samtliga anmälda deltagare. Det går även bra att kontakta Gustav Johansson
via kontaktuppgifter enligt ovan så skickas instruktioner för deltagande. Vid digitalt deltagande
ska en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original vara
bolaget tillhanda på postadress enligt ovan helst senast den 27 september 2021.

 

Förslag till dagordning
0. Stämmans öppnande.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om extra vinstutdelning.
7. Stämmans avslutande.

 

Beslutsförslag
Punkt 6: Beslut om extra vinstutdelning
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att extra vinstutdelning ska lämnas
med 10 kronor per aktie, innebärandes en utdelning om totalt 588 095 140 kronor.
Som avstämningsdag för utdelningen föreslås torsdagen den 30 september 2021. Utdelningen
beräknas kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg tisdagen den 5
oktober 2021.

 

Övrigt
Samtliga stämmohandlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) finns tillgängliga på bolagets
kontor, Köpmangatan 56, 972 34 Luleå och skickas kostnadsfritt till de aktieägare
som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet
med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

 

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.
pdf
.
___________________
Luleå i september 2021
Styrelsen för Kaunis Holding AB (publ)

 

 

 

Fullmakt laddas ner här >