Samråd kring nytt miljötillstånd

Kaunis Iron AB har för avsikt att ansöka om nytt tillstånd enligt miljöbalken för bolagets gruv- och malmförädlingsverksamhet i Pajala kommun.

De planerade verksamheterna som hållbarhetsprövningen avser inkluderar:

• fortsatt malmbrytning i Tapuli dagbrott

• tillkommande malmbrytning i två nya dagbrott, Palotieva och Sahavaara

• fortsatt anrikning av malm med magnetseparering i befintligt anrikningsverk

• utökad verksamhet i befintligt anrikningsverk med en ny processlinje för anrikning av svavelhaltig malm genom flotation

• utförande av de anläggningar och åtgärder som behövs för verksamheternas drift och som behövs för omhändertagandet av de utvinningsavfall som verksamheterna ger upphov till.

 

Med anledning av planerad hållbarhetsprövning genomförs samråd med berörd sameby, fastighetsägare, verksamheter eller andra som kan antas bli berörda samt berörda myndigheter och organisationer. I bifogat samrådsunderlag beskrivs befintliga och planerade verksamheter och den huvudsakliga omgivningspåverkan som verksamheterna förutses kunna ge upphov till.

 

Ett öppet samrådsmöte kommer att hållas tisdagen den 4 december klockan 18–21 på Folkets hus i Kaunisvaara (besöksadress Kaunisvaara 133). Vid mötet lämnas ytterligare information om planerade verksamheter. Mötet är även ett tillfälle att ställa frågor eller framföra synpunkter i ärendet. Vi bjuder självklart på fika. Synpunkter i ärendet kan lämnas vid samrådsmötet den 4 december eller skriftligen senast den 4 januari 2019.

Läs samrådsunderlaget här!

2020-02 | Företagsnyheter

PM: Imponerade bokslut för Kaunis Irons första verksamhetsår

Nettoomsättningen 2019 uppgick till 1 619 mkr med ett resultat efter finansiella poster på 389 mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 491 mkr.
2020-02 | Företagsnyheter

PM: Åsa Allan blir vice VD i Kaunis Iron

Åsa Allan utses till vice VD för Kaunis Iron. I sin nya roll får Åsa ett tydligt ansvar för bolagets strategiska frågor inom hållbarhet, prospektering och kommunikation.
2019-12 | Företagsnyheter

Positiva besked för Kaunis Iron!

Med bara några dagar kvar till jul får Kaunis Iron ett positivt besked. Mark och miljödomstolen meddelar att de har för avsikt att samordna Naturvårdsverkets begäran
2019-08 | Företagsnyheter

Ny VD Kaunis Iron

Den 1 september 2019 tillträder Klas Dagertun som verkställande direktör i Kaunis Iron AB.