Kaunis Irons verksamhet övervakas och regleras på flera sätt, att ha ett gällande verksamhetstillstånd från Mark- och miljödomstolen är en grundförutsättning för fortsatt drift. Här kan du ta del av aktuell dom och de villkor som följer med den.
Läs hela domen >

 

Positiv dom med 60 villkor

Sammanfattningsvis föll domen väldigt väl ut för vår del och innebär att vi även kan starta den del av verksamheten som för oss är tidskritisk, även om domen överklagas och således inte vinner laga kraft än: flotation av malm från vårt befintliga dagbrott. Här ändrade vi vårt yrkande inför huvudförhandlingen genom att söka ett ”partiellt” verkställighetsförordnande som då uteslöt de två nya dagbrotten istället för ett verkställighetsförordnande för hela den sökta verksamheten.

 

Ett viktigt ställningstagande av domstolen är att den sökta verksamheten bedöms vara av ”allt överskuggande allmänintresse”. I sina skäl hänvisar domstolen till de nyttor vi bidrar med på lokal, nationell och global nivå genom att bryta järnmalm i Kaunisvaara:
”Enligt domstolens bedömning måste järnmalm anses vara ett prioriterat mineral. Den svenska produktionen har stor betydelse för den europeiska försörjningen av järn och stål. Den inhemska järnmalmsproduktionen har stor betydelse för försörjningen av råvara till fossilfria stålprodukter. Verksamheten är vidare av kritisk betydelse för sysselsättningen i Pajala kom-mun och för att kunna upprätthålla en levande landsbygd som också förmår att stödja besöksnäringen.”

 

Det är en omfattande dom på 362 sidor vilket återspeglar den långa processen och de många aktbilagor som tagits fram under prövningen i målet. Att det är omfattande, och i vissa delar detaljerade, villkor är inte förvånande och avviker inte på något anmärkningsvärt sätt från andra domar för likande verksamheter. Omfattningen på ”villkorskatalogen” får nog sägas återspegla processens omfattning, myndigheters och andra intressenters synpunkter under prövningen samt våra egna förslag. Vi välkomnar dessutom strikta miljökrav på vår verk-samhet och domstolens reglering bör enligt vår bedömning minska risken för att myndigheter ska överklaga domen.

 

Det finns en del begränsningar i tillståndet: bland annat är det tidsbegränsat till 35 år (räknat från 2022-12-01), totala mängder avfall (gråberg, anrikningssand och flotationssand) är begränsade och intag av vatten från Muonio älv till verk-samheten är begränsad under perioder med lägre flöde i älven. Även bräddningsmängden till Muonio älv är begränsad under vissa perioder genom villkor.

 

Generellt är dessa begränsningar inte förvånande för vår del utan mer i linje med hur tillstånd utformas idag och delvis enligt våra egna förslag (gäller intaget av vatten från Muonio älv). Vi bedömer också att begränsningarna ligger på sådana nivåer att verksamheten kan anpassas och drivas i enlighet med tidigare planer.

 

Begränsningen avseende bräddning till Muonio älv bedöms bli mest utmanande för verksamheten eftersom den innebär att vi kommer att behöva ställa om det arbetssätt vi har idag inför bräddning. Villkor är sällan enkla att klara men utifrån vår analys så ser vi att vi kommer att kunna innehålla villkoret med en annan strategi för vattenhantering än den vi har idag.

 

Vi kan konstatera att vi genom domen fått 55 villkor och 3 utredningsvillkor med prövotidsföreskrifter. De flesta av dessa utgår ifrån de förslag till slutliga (och provisoriska) villkor respektive åtaganden som vi presenterade i målet och/eller från förslag av myndigheter och som vi medgivit under handläggningen. Ett antal villkor kan vara särskilt värda att kommenteras då det kommit frågor/funderingar kring dessa delar.

 

Villkor 14 är ett bullervillkor till skydd för fågellivet i anslutning till det framtida gråbergsupplaget i Sahavaara. Villkoret (som är ovanligt) bedöms som fullt möjligt att innehålla baserat på det underlag och de beräkningar som utförts för den sökta verksamheten och med de skyddsåtgärder som vi åtagit oss att utföra. Hur villkoret i praktiken ska följas upp kommer att behöva analyseras och förankras i samråd med tillsynsmyndigheten.

 

När det gäller rennäringen har domstolen föreskrivit ett villkor om fortlöpande samråd som överensstämmer med vårt förslag men med den skillnaden att samråd även ska ske med samebyar som är berörda av transporterna och inte enbart med Muonio sameby som enligt vårt förslag. Utökningen av kravet på samråd till fler samebyar medför ett viss administrativt merarbete men är i grunden inget vi motsätter oss. Om vi kan utveckla en väl fungerande dialog med fler samebyar är det bara till fördel för verksamheten.

 

Utöver det kan vi också notera att de flest frågor angående utsläpp till vatten (avseende halter) blev uppskjutna på prövotid. Detta gäller b.la xantat (flotationskemikalie) och sulfat samt ett antal metaller. Generellt är de provisoriska föreskrifterna (begränsningsvärden under prövotiden) i linje med våra förslag men i en del fall något justerade. Efter vår analys av dessa kan vi konstatera att det är, och ska vara, tuffa begränsningsvärden men som vi ska kunna innehålla.

 

Noterbart är att uran inte omfattas av prövotiden eller de provisoriska föreskrifterna. Bolaget har tagit fram ett underlag där det anförs att bedömningsgrunden avseende uran i HVMFS 2019:25 rimligen måste anses avse halten biotillgängligt uran och inte halten totalt löst uran. Detta resonemang har domstolen inte särskilt kommenterat utan istället konstaterat att de halter som beräknas uppkomma i bräddvattnet kommer efter utspädning i Muonio älv vara under bedömningsgrunderna.

 

Frågan om utsläppen av xantater och sulfat har också varit föremål för särskild uppmärksamhet från motparter och remissinstanser.
Vad gäller xantater har vi under målets handläggning lagt ner tid på att visa att de halter som ens teoretiskt kan uppstå i Muonio älv ligger under alla kända effektnivåer samt att skyddsåtgärder kan vidtas i processen för att ytterligare få ner halterna om behov finns. Domstolen konstaterar att de redovisade halterna är acceptabla och att det enligt deras bedömning är möjligt att redan nu föreskriva tillräckliga begränsningsvärden i enlighet med vårt förslag. Däremot anser domstolen att det inte är slutligt utrett att det inte ytterligare går att nedbringa halterna genom ytterligare rening till en rimlig kostnad varför frågan uppskjuts under en prövotid.

 

Vi har lagt ner tid på att genomföra en omfattande analys av domen, de villkor och andra begränsningar som följer av den. Vi tagit fram en handlingsplan för ianspråktagande av det nya tillståndet som säkerställer att vi kan uppfylla de nya kraven innan så sker. En dialog med tillsynsmyndigheten är också inledd.

 

När tillståndet tas i anspråk så gäller det nya tillståndet i sin helhet, inklusive alla villkor. Det tidigare tillståndet upphör då att gälla. Vi kommer alltså inte att kunna gå fram och tillbaka mellan de olika tillstånden. Av domen framgår dock att det befintliga tillståndet gäller för det fallet att det nya tillståndet skulle upp-hävas efter ett överklagande.

 

Vi har fått in 17 st överklaganden av domen. Vissa parter har fått förlängd tid med att inkomma med sin skäl för överklagande, någon in i mars månad. Det krävs att MÖD meddelar prövningstillstånd (Pt) för att ett överklagande ska tas upp till prövning. Normalt tar det 3-6 månader för MÖD att ställning i frågan om Pt och i detta mål kan det nog antas ligga i den övre delen av spannet, i vart fall om någon eller några myndigheter överklagar.