Varför vi pumpar ut vatten

Den yt- och grundvattenvolym som rinner in i gruvan måste länshållas för att säkra arbetsförhållanden ska kunna upprätthållas. Behovet av avbördning minimeras genom att bolaget använder och återanvänder så stor andel som möjligt av länshållnings- och processvattnet.

 

Tillrinningen till och därmed avbördningen/länshållningen från gruvan och från övriga ytor till uppsamlande diken och processvattenmagasin är dock starkt temperatur- och nederbördsberoende och påverkar således också volymerna och behovet av avledningen/länshållningen.

 

Vi övervakar kontinuerligt de omgivningsförhållanden som har påverkan på avbördningen och anpassar verksamheten och vattenhanteringen därefter. Avbördningen minimeras så långt det är möjligt med hänsyn till omgivningsförhållandena och dämningsgränser i processvatten- och klarningsmagasin.”