Valberedning

Inför årsstämman 2024

 

Styrelsen i Kaunis Holding AB kommer att kalla till årsstämma under maj månad.

 

På årsstämman 2019 beslutades om riktlinjer för beredning av vissa val- och arvoderingsfrågor innebärande att styrelsens ordförande och vd skulle sammankalla tre, eller flera om det bedöms lämpligt för ändamålet, representanter från bolagets aktieägare som bedöms kunna förankra val- och arvoderingsfrågor hos aktieägarna. Dessa aktieägarrepresentanter ska utgöra en valberedning vars syfte är att bereda val- och arvoderingsfrågor inför årsstämman.

 

En valberedning har nu sammankallats inför årsstämman 2024 och utgörs av:

 

· Fredrik Paulsson

· Bruce Grant

· Erik Selin

· Sven Matsson

· Niclas Eriksson

· Bo Eklöf

 

Fredrik Paulsson är sammankallande och föredragande för valberedningen. Det står aktieägare fritt att kontakta valberedningen. Fredrik Paulsson nås på telefon 070-556 18 41 eller via e-post, [email protected]

 

 

Med vänliga hälsningar,

 

Anders Sundström,

Styrelseordförande

070-589 19 11