Revisorer

Revisorernas uppdrag inkluderar exempelvis granskning enligt International Standards on Auditing och aktiebolagslagen av Kaunis Holding AB och dess svenska dotterbolags bokföring och årsredovisning samt styrelsens och VD:s förvaltning av bolaget som syftar till att ge revisorerna underlag till sin revisionsberättelse till årsstämman.

 

Revisorerna träffar styrelsen en gång per år för att avrapportera sina iakttagelser.

 

 

Mikael Engström nås via e-post, [email protected]