Frågor och svar

Här hittar ni svar på de mest vanliga frågorna om Kaunis Iron 2.0

Tapuli

Hur vet man att vi kommer bryta mindre gråberg i Tapuli de kommande åren?

Utifrån de underlag vi utgår från i vår gruvplanering, bland annat så kallade blockmodeller, vet vi att under 2025 kommer gråberg och malm brytas i samma takt, men mot slutet, under de sista åren återstår endast malm från Tapuli då allt gråberg brutits bort.

Vad är det som har gjort det möjligt att förlänga livslängden på Tapuli med två år?

En ny gruvdesign är framtagen och det nya tillståndet gör det möjligt att bryta djupare i Tapuli, vårat tidigare tillstånd gick endast fram till 2025.

Sahavaara

När planerar ni att öppna Sahavaara?

Planen är att öppna Sahavaara dagbrott under 2026/2027, exakt datum är i nuläget inte fastställt.

Hur länge räcker malmen i Sahavaara?

Malmen i Sahavaara räcker utifrån nuvarande gruvplan och optimering i 8–10 år. Det kan finnas potential till längre livslängd vid ändrade förutsättningar.

Hur många fastigheter löser Kaunis Iron in i Sahavaara och varför?

Vi löser in ett tjugotal bebyggda fastigheter i västra delen av byn. Nio av dem utgör permanentboende, samt ett antal skogsfastigheter som Kaunis Iron löser in med anledningen av dess nära placering till nya dagbrottet.

Kommer stora maskiner att köra genom Sahavaara by för att ta sig till dagbrottet?

Under förberedelserna kommer det vara en del personbilar, transport av borriggar m.m som passerar genom byn, men alla transporter av malm kommer gå längs den nya truckvägen.

 

Den truckväg vi planerar att anlägga kommer gå öster om sjön Ruutijärvi från nuvarande industriområde till Sahavaara och därför kommer vi inte passera genom byarna Kaunisvaara eller Sahavaara med dessa maskiner för att ta oss dit utan nyttjar denna väg.

Kommer linje 2, även känd som Sahavaaralinjen, i anrikningsverket startas i och med öppnandet av Sahavaara?

Nej, det kommer vi inte att göra. Vi avser att fortsätta i samma produktionstakt och därmed inte öppna linje 2, men eftersom järnhalten i Sahavaara är högre än i Tapuli så kommer vi få ut större mängd järnmalmsslig från samma mängd ingående material.

Hur många till personer ska ni anställa i och med öppnandet av nya dagbrottet?

Ett hundratal, majoriteten kommer att vara lastbilschaufförer eftersom produktionen kommer att öka när vi tar in Sahavaara-malm.

Palotieva

När planerar ni att öppna Palotieva?

Vi planerar att öppna Palotieva i slutet av brytningen i Sahavaara, vilket är ca 8–10 år efter öppnande enligt nuvarande gruvplan.

Det nya tillståndet

Var ligger de nya dagbrotten som ni fått tillstånd för?

Sahavaara ligger söder om Tapuli. Palotieva ligger norr om Tapuli. Se mer detaljer på kartan:

Vad är de största förändringarna Kaunis Iron behöver göra innan det nya tillståndet tas i bruk?

Den största förändringen för verksamheten är anläggande av den nya processen för flotation. Med detta följer stora insatser för utbildning och kompetensutveckling av personalen som ska jobba i driften av den nya processen i anrikningsverket.

 

Den nya processen innebär b.la att större mängder, och nya, kemikalier kommer att hanteras på området. Mycket arbete pågår därför med riskbedömningar för hanteringen och förvaringen av detta. Nödlägesberedskapen uppdateras också. Arbetet sker i samråd med b.la räddningstjänsten.

 

Innan vi tar ny mark i anspråk så ska vi också genomföra ett av oss föreslaget åtgärdsprogram till skydd för arter och livsmiljöer som påverkas av den utökade verksamheten. Dessa åtgärder, som vi kallar biotopförbättrande åtgärder, handlar b.la. om restaurering av våtmarker och naturvårdsåtgärder i skogsmark. Eftersom dessa åtgärder ska vara utföra innan vi utökar verksamheten pågår det redan nu.

 

Alla villkor i det nya tillståndet gäller när tillståndet tas i anspråk, vilket b.la innebär begränsningar av avbördningen (utsläppet av vatten) till Muonio älv. De nya villkoren innebär att vi kommer att behöva ställa om det arbetssätt vi har idag för avbördning. Villkoren innebär förenklat att utsläppet fördelas mer jämt över året än idag och där te x avbördning av vatten vintertid också kommer att ske, om än med ett lågt flöde. På kort sikt medför det ganska små praktiska förändringar men när Sahavaara öppnas kommer betydligt större mängder vatten hanteras totalt sett i verksamheten.

 

Ett väderskydd ska ha anlagts över sligupplaget senast sex månader efter att det nya tillståndet tagits i anspråk, vilket gör att anläggande behöver inledas i närtid. Väderskyddets funktion är att skydda produkten från yttre faktorer (regn, snö med mera) men också att minimera eventuell damning från området. Planering och projektering av väderskyddet pågår.

 

De mätningar och kontroller som vi gör av vår verksamhet (egenkontroll) kommer naturligtvis utökas och anpassas allt eftersom förändrade/nya processer och anläggningar kommer till. Vår egenkoll är redan idag mycket ambitiös och vi har därför en stabil grund att stå på för vidareutveckling av denna. Här har vi nära kontakt med tillsynsmyndigheten och vi kommer också att lämna in ett uppdaterat kontrollprogram innan det nya tillståndet tas i anspråk.

När tar Kaunis Iron det nya tillståndet i anspråk?

Det nya tillståndet tog vi i anspråk den 27/12-2023. Flotationen tas i drift under januari 2024.