Information till närboende

Kaunis Iron har självklart en stor påverkan på lokalsamhället i Pajala, både som en stor arbetsgivare i området och för dig som bor nära gruvan. Vår vision är att utveckla världens mest hållbara järnmalm – därför är det självklart för oss att ha en öppen dialog med dig som bor i Kaunisvaara och att göra vad vi kan för att vår verksamhet ska påverka närmiljön så lite som möjligt. Kontakta oss gärna om du har frågor eller synpunkter!


Vår anläggning är Seveso-klassad på grund av att vi hanterar kemikalier, dels drivmedel som diesel, dels sprängmedel. Vi har enligt EU-krav ett tydligt ansvar att förebygga kemikalieolyckor vid vår industrianläggning och skydda allmänheten vid en olycka.

 

  • Vid olyckshändelse som kan medföra fara för allmänheten utgår alltid ett viktigt meddelande till allmänheten via radio och tv. Hör du varningen ska du gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation och lyssna på Sveriges Radio:s kanal P4 på 100,2 MHz alternativt läsa SVT:s Text-tv sidan 599.
  • Fakta om Seveso-klassad anläggning.

AKTUELLT

 

Spårstudie i Muonioälv

Under vecka 43 planeras en spårämnesstudie att genomföras i Muonioälv för att utvärdera hur vattnet från Kaunis Irons verksamhet sprider och späder sig med älvens vatten. 

Studien genomförs av ett externt expertteam enligt nationell praxis för den här typen av undersökning. 

Vid studien släpps spårämnet Rhodamine ut med processvatten via pumpstationen. Spårämnet har ett fluorescerande färgämne som gör att det kan upptäckas i även mycket små koncentrationer. Ämnet Rhodamine är inte miljö- eller hälsofarligt i sig. Spårämnet kan synas i vattnet under studien, men är alltså ingen förorening. 

 

Har du frågor, kontakta Emma Grönberg, miljöchef, Kaunis Iron: emma.gronberg@kaunisiron.se 

Nästa sprängning är 18/1, kl 14:30.

Vill du ha den informationen skickad till dig direkt? Anmäl dig genom att SMSa SPRÄNGVARNING till 71 050

Mätningar och rapporter

Vi följer upp vår verksamhets påverkan på omgivningen regelbundet. Det gör vi bland annat genom att mäta vibrationer (se flik nedan) och luftstötvågor (se flik nedan), yt- och grundvattenkvalitet, flöden och vattennivåer, påverkan på vegetation, fiske, luftkvalitet/damning och buller.

Utöver det som vi kontrollerar regelbundet så gör vi också undersökningar i kampanjer för att fördjupa kunskapen om vår verksamhet och dess inverkan på omgivningen, exempelvis har vi utfört provtagningar av myrvatten och gjort utförliga inmätningar av Muonio älv.

Våra mätningar sammanfattas årligen i en miljörapport (se flik nedan) och kvartalsvis i våra kvartalsrapporter. Alla rapporter hittar du här.

När vi spränger bildas vibrationer i marken. Storleken på vibrationerna beror främst på avståndet från sprängplatsen men också på mängden sprängämne som detonerar samtidigt. Andra faktorer som påverkar storleken på vibrationerna är bland annat de lokala geologiska förhållandena som kan variera i olika riktningar från sprängplatsen, men också faktorer som sprängborrhålens inspänning och sprängämnets egenskaper.

 

Uppmätta vibrationer vid sprängning Villkorsvärde: 5,0 ?

 

Luftstötvågor är tryckvågor som breder ut sig i luften när vi spränger i berget. Hur högt trycket blir beror på sprängladdningens storlek och graden av inneslutning.

 

Uppmätta luftstötsvågor vid sprängning Villkorsvärde: 200 ?

 

Miljöarbetet är alltid i fokus i vårt hållbarhetsarbete. Det bygger på ett ständigt förbättringsarbete med årliga mångmiljoninvesteringar för att successivt minska riskerna för negativ miljöpåverkan.

Mätningarna sammanfattas årligen i en miljörapport och kvartalsvis i våra kvartalsrapporter. Ni hittar alla här.

 

 

Äldre rapporter hittar du här >