Inbjudan till samråd

Kaunis Iron AB avser att ansöka om ändringstillstånd enligt miljöbalken för 

Tapuli gråbergsdeponi vid Kaunisvaara, Pajala kommun. 

 

Den planerade ändringen avser del av nuvarande miljötillstånd och innebär att den maximala mängden gråberg som får deponeras på Tapuli gråbergsdeponi utökas med ca 25 Mton, från 96 Mton till som mest 121 Mton. 

 

Ändringen syftar till att möjliggöra fortsatt losshållning och deponering av gråberg inom Tapuli gråbergsdeponi från fortsatt brytning av det befintliga Tapuli dagbrott och planerad brytning av det tillkommande Palotieva dagbrott.

 

Samrådet omfattar planerad ändring av gråbergsdeponeringen i verksamheten och den omgivningspåverkan och de miljöeffekter som ändringen kan antas medföra, samt miljökonsekvensbeskrivningens (MKB) innehåll och utformning. 

Samrådets genomförande och vad som framkommer i samrådet dokumenteras i en så kallad samrådsredogörelse som ingår som en del av ansökan om ändringstillstånd. Synpunkter som lämnas i samrådet tas med i det fortsatta utredningsarbetet och i framtagandet av MKB som också utgör en del av ansökan. 

 

En beskrivning av den planerade ändringen finns
i samrådsunderlaget som finns tillgäng här:
240229_Samrådsunderlag (pdf) >>

 

Om ni önskar få ett fysiskt exemplar av samrådsunderlaget ber vi er kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan. 

 

Skriftliga synpunkter mottages senast den 24 mars 2024.

Skickas via e-post till: [email protected] alternativt via brev till: 

Geosyntec Consultants AB

Västra Varvsgatan 3

972 36 Luleå. 

Märk e-post och brev med: ”Samråd ändringstillstånd Tapuli gråbergsdeponi”.