Bolagsstämma

Ansvar för bolagets styrning, ledning och kontroll fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelse och verkställande direktören i enlighet med svensk aktiebolagslag, årsredovisningslagen samt andra relevanta lagar och regelverk.

Bolaget ska offentliggöra datum och ort för bolagsstämma i enlighet med vad bolagsordningen föreskriver och i övrigt enligt vad som gäller för publika aktiebolag i Sverige. Kallelse till årsstämma och bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman, medan kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelsen till bolagsstämma ska alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens industri samt på bolagets webbplats.

 

Rätt att delta i bolagsstämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. De aktieägare som inte personligen kan närvara kan rösta genom ombud.

Aktieägare har, efter skriftlig begäran till styrelsen, rätt att få ärende behandlat på bolagsstämma. En sådan begäran måste vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före stämman. Begäran ska ställas till styrelsen.

 

Bolagsstämman är det högsta beslutsfattande organet i Kaunis Holding AB. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor. För att få närvara och rösta på bolagsstämma, antingen personligen eller via ombud, ska aktieägare dels vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken sex vardagar före stämman, dels anmäla sig till Kaunis Holding AB senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

 

Styrelsen i Kaunis Holding AB har kallat till årsstämma den 28 maj 2024 klockan 14.00 i Stockholm. Formell kallelse och övriga handlingar finns att ta del av nedan.
Kallelse till årsstämma i Kaunis Holding AB 2024 2024-04-24
Ladda ner
Fullmaktsformulär 2024 2024-04-24
Ladda ner
Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2024-04-24
Ladda ner
Instruktion och arbetsordning för valberedningen 2024-04-24
Ladda ner
Styrelsens yttrande 2024-04-24
Ladda ner
Revisorns yttrande 2024-04-25
Ladda ner