Bolagsstämma

Ansvar för bolagets styrning, ledning och kontroll fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelse och verkställande direktören i enlighet med svensk aktiebolagslag, årsredovisningslagen samt andra relevanta lagar och regelverk.

Bolaget ska offentliggöra datum och ort för bolagsstämma i enlighet med vad bolagsordningen föreskriver och i övrigt enligt vad som gäller för publika aktiebolag i Sverige. Kallelse till årsstämma och bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman, medan kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelsen till bolagsstämma ska alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens industri samt på bolagets webbplats.

 

Rätt att delta i bolagsstämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. De aktieägare som inte personligen kan närvara kan rösta genom ombud.

Aktieägare har, efter skriftlig begäran till styrelsen, rätt att få ärende behandlat på bolagsstämma. En sådan begäran måste vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före stämman. Begäran ska ställas till styrelsen.

 

Bolagsstämman är det högsta beslutsfattande organet i Kaunis Holding AB. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor. För att få närvara och rösta på bolagsstämma, antingen personligen eller via ombud, ska aktieägare dels vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken sex vardagar före stämman, dels anmäla sig till Kaunis Holding AB senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

 

 

Bolagsstämma 2023

Kaunis Holding - Fullmaktsformulär 2023 2023-02-01
Ladda ner
Kaunis Holding - Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner 2023-02-01
Ladda ner
Kaunis Holding - Kallelse till årsstämma 2023 2023-04-01
Ladda ner
Kaunis Holding - Protokoll från årsstämma 2023 2023-05-06
Ladda ner